BREEAM Raporty Ekologa

Analizy ekolgiczne, Raporty Ekologa SQE na potrzeby certyfikacji BREEAM

czytaj więcej

OPTYMALIZACJA PROJEKTÓW

Przynosimy Inwestorom wymierne korzyści finansowe i dbamy o działania wizerunkowe w zakresie środowiska.

czytaj więcej

Nadzór Kontrola Audyt

Inspektorzy Nadzoru Terenów Zieleni w trakcie inwestycji

czytaj więcej

Rzeczoznawstwo

opinie, ekspertyzy i oceny w oparciu o badania, analizy oraz wiedzę Rzeczoznawców NOT-SITO

czytaj więcej

Ekspert NOT

opinie, ekspertyzy i oceny w oparciu o badania, analizy oraz wiedzę Eksperta NOT

czytaj więcej

Doradztwo ogrodnicze

wsparcie merytoryczne w oparciu o 40 lat doświadczenia

czytaj więcej

Firma i Ludzie

Firma Agro Bio Ekspert założona została przez Jolantę Więsyk w 1993 roku. Od ponad 25 lat nieprzerwanej działalności głównym celem jest prowadzenie profesjonalnego doradztwa w zakresie uprawy, nawożenia i ochrony roślin oraz nadzór nad terenami zieleni w trakcie realizacji inwestycji, rewaloryzacji i rekonstrukcji zieleni jak również bieżących prac pielęgnacyjnych. Nadzorujemy procesy inwestycyjne, remonty ogrodów, parków oraz terenów zieleni publicznej. Specjalizujmy się w nadzorze nad pielęgnacją i modernizacją terenów zieleni w kilka lat po założeniu, gdy rośliny tracą na urodzie z powodu błędów w założeniu lub pielęgnacji. Konsultujemy merytorycznie projekty ogrodnicze oraz aranżacje wnętrz zielenią. Opracowujemy kompletne dokumentacje w zakresie ekologii na potrzeby certyfikacji BREEAM (w tym Raporty Ekologa BREEAM). Konsultujemy projekty na każdym etapie zaawansowania na potrzeby budownictwa zrównoważonego. Fundamentami firmy są wieloletnie doświadczenie specjalisty ds. analiz nawozowych i nawożenia roślin ozdobnych, kwalifikacje rzeczoznawcy w zakresie Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni i Ochrony Środowiska, uprawnienia do prowadzenia prac Inspektora Nadzory Terenów Zieleni, wiedza i doświadczenia w zakresie ekologicznych metod pielęgnacji roślin w ogrodach, ogródkach, terenach zieleni oraz w gospodarstwach ekologicznych zdobyte podczas wprowadzania na rynek polski nawozów organicznych i naturalnych preparatów do ochrony roślin niemieckiej firmy Neudorff GmbH, certyfikaty ekologiczne, współpraca z firmami zachodnimi w nowoczesnych, bezglebowych metodach uprawy roślin w hydroponice i terraponice, „zielone dachy” na sztucznych podłożach, wieloletnie doświadczenie w zakresie budownictwa zrównoważonego oraz systemów certyfikacji BREEAM. Firma Agro Bio Ekspert jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council).

mgr inż. Jolanta Więsyk - ogrodnik z wykształcenia oraz zamiłowania, przyrodnik, propagatorka upraw oraz utrzymywania zieleni metodami przyjaznymi środowisku. Z branżą ogrodniczą związana jest ponad 40 lat, począwszy od działalności naukowej, badań laboratoryjnych, produkcji ogrodniczej, handlu, usług związanych z terenami zieleni. Wykorzystując swoje doświadczenie w branży ogrodniczej aktualnie zaangażowana w działalność profesjonalną. Pełni funkcje doradcy, eksperta, rzeczoznawcy (NOT) oraz Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni przy planowaniu i realizacjach inwestycji. Prelegentka na kursach i szkoleniach specjalistycznych oraz wykładowca akademicki. W latach 2011-2014 Prezes Zarzadu Głównego Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Propagatorka proekologicznych metod zakładania i utrzymywania terenów zieleni. Uznany ekolog (SQE) w procesach certyfikacji budownictwa ekologicznego BREEAM. Współtworzyła w charakterze eksperta Kodeks dobrych praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia” wydany w 2014r. przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Członkini Komisji Ochrony Środowiska Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Doskonalenia Kard z ramienia Towarzystwa Konsultantów Polskich. Członkini Towarzystawa Konsultantów Polskich, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Wyróżniona przez Zarząd Główny FSNT-NOT tytułem EKSPERT NOT (nr 7/18).

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne Naczelna Organizacja Techniczna Towarzystwko Konsultantów Polskich Polskie Towarzystwo Botaniczne Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

Oferta

Nadzór, Kontrola i Audyt

Uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni (Nr 26/99) potwierdzone Dyplomem Naczelnej Organizacji Technicznej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy projektowaniu i realizacji inwestycji związanych z terenami zieleni jak również z pielęgnacją i konserwacją szaty roślinnej. Prowadzimy nadzory w zakresie terenów zieleni w trakcie realizacji inwestycji.
Szczegółowy zakres uprawnień:

 • organizacja zarządzania terenami zieleni w Polsce
 • przepisy prawne związane z budową i pielęgnacją terenów zieleni
 • formalo-prawne i techniczne przygotowanie inwestycji
 • dobór i ocena jakości materiałów roślinnych do budowy i pielęgnacji terenów zieleni
 • ocena prawidłowości prac i technologii przy budowie terenów zieleni (roślinność, drogi, DFA łącznie z obsadzaniem skarp i zazielenianiem dachów)
 • ocena prawidłowości robót przy pielęgnacji terenów zieleni
 • techniki wykonywania prac przy pielęgnacji drzew w miastach
 • problemy wyceny wartości drzew oraz opłaty i kary za ich wycinkę
 • konsultacje merytoryczne inwestycji na etapie wydawania zezwoleń na realizację
 • opiniowanie realizacji inwestycji związanych z zielenią gminną
 • prowadzenie nadzoru nad przebiegiem inwestycji
 • prowadzenie wpisów - zaleceń i uwag dotyczących realizacji
 • obecność w komisjach odbioru robót i końcowego przekazania inwestycji
 • pielęgnacja zieleni - konsultacja metod i terminów, nadzór nad pracami

Uprawnienia INTZ Ekspert NOT

 

Rzeczoznawca i Ekspert Naczelnej Organizacji Technicznej

Uprawnienia rzeczoznawcy NOT-SITO (Nr 978) w zakresie budowy i konserwacji terenów zieleni oraz ochrony środowiska. Wykonujemy ekspertyzy, oceny, opinie ogrodnicze w oparciu o specjalistyczne badania, testy i analizy oraz wiedzę z dziedziny fizjologii roślin, biologii gleby, nawożenia i ochrony popartą uprawnieniami rzeczoznawcy NOT-SITO (Nr 978) w zakresie budowy i konserwacji terenów zieleni oraz ochrony środowiska.
Ekspertyzy mogą dotyczyć:

 • jakości założenia ogrodowego
 • trwałości i rokowań wieloletnich w zależności od sposobu pielęgnacji
 • stosowanych metod i wykorzystywanych preparatów, wpływu warunków zewnętrznych na żywotność roślin
 • zgodności stosowanych terminów i jakości prac pielęgnacyjnych zgodnych ze "sztuką ogrodniczą"
 • wpływu na środowisko projektów i prac ogrodniczych
 • ekonomicznego uzasadnienia modyfikacji sposobów zakładania i pielęgnacji terenów zieleni oraz zieleni we wnętrzach

Rzeczoznawca NOT Ekspert NOT

 

BREEAM Raporty Ekologa, Analizy ekologiczne, Konsultacje

Wykonujemy analizy ekologiczne i opracowujemy dokumentację z zakresu ekologii, w tym Raport Ekologa BREEAM, na potrzeby procesu certyfikacji BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) dla wszystkich typów inwestycji i wszystkich schematów BREEAM. Jesteśmy uznanym ekologiem (SQE) w procesie certyfikacji BREEAM od pierwszych inwestycji w Polsce gdzie wdrażano metody oceny zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Z sukcesem sporządziliśmy dokumentację (w tym Raport Ekologa) dla ponad 140 projektów inwestycyjnych w Polsce, które uzyskały już Certyfikaty BREEAM, bądź są w trakcie procesu certyfikacji. Dokumentację wykonujemy zgodnie z zaleceniami BREEAM, zarówno w schematach New Construction w fazie projektowej jak i w fazie powykonawczej jak również zdobywającym coraz wiekszą popularność schemacie BREEAM In-Use na potrzeby certyfikowania obiektów już istniejących. Dodatkowo oferujemy konsultacje, doradztwo przy opracowywaniu Projektów Zieleni bądź ich weryfikację tak, aby spełniały kryteria certyfikacji BREEAM.
Raport Ekologa BREEAM obejmuje wszystkie aspekty umożliwiające przeprowadzenie oceny obiektu w zakresie kryteriów LE, w tym:

 • Wartość ekologiczną nieruchomości i ochrona obiektów ekologicznych
 • Wpływ na ekologię terenu inwestycji
 • Bilans roślin na terenie
 • Typy siedlisk
 • Ocena wartości ekologicznej terenu przed i po inwestycji
 • Zmiany wartości ekologicznej
 • Wytyczne do poprawy wartości ekologicznej nieruchomości
 • Długoterminowy wpływ na bioróżnorodność
 • Plan Zarządzania Środowiskiem (Landsape and habitat Management Plan)
 • Plan działania na rzecz ochrony bioróżnorodności (BAP - Biodiversity Action Plan )
 • Zasady pielęgnacji terenu zieleni z uwzględnieniem działań na rzecz utrzymania i rozwoju bioróżnorodności
 • Plan działania zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin (IPM - Integrated Pest Management)
 • Wytyczne do Projektu Zieleni lub weryfikacja istenijącego Projektu / Koncepcji Zieleni

Zrealizowane projekty BREEAM

Warsaw SPIRE | The HUB Warsaw | The Park Warsaw | Warsaw UNIT | Złote Tarasy | Browary Warszawskie | Le Palais | Posnania | Krucza House | WARTA Tower | Ufficio Primo | Wilanów Office Park | PIXEL | FUZJA ECHO | Diamond Business Park | West Station | T-Mobile Office Park | Katowice Business Point | Mokotów Nova Łopuszańska Bussines Park | Mangalia | Magar | Mondeo | Orange Office Park | Stegny Business Center | STRATOS Office Center | Atlantic | Saski Crescent | KTW | Centrum Królewska | Crown Square | Gdański Garden Office | Outlet Center | Nefryt | Topaz | Saski Point | Wronia 31 | Centrum Wspólna | UPS | Sienna Center | Sky Office Center | IKEA | P22 | Matarnia | Auchan Łomianki | Auchan Gdańsk | Auchan Port Rumia | Auchan Hetmańska | Auchan Bielany Wrocławskie | U10 | Galeria Bronowice | Distribution Park Żerań | Bitwy Warszawskiej Business Centre | Centrum Biurowe Lubicz | Intraco Prime | FUZ

 

Optymalizacja Ekonomiczna Projektów

Oferujemy naszym klienom optymalizację kosztów i jakości projektów zagospodarowania terenów zieleni jak i nadzór nad ich wykonawstwem zgodnym ze sztuką ogrodniczą.

Doradzamy jak projektować, realizowac i eksploatowac tereny zieleni przy inwestycjach budowlanych, aby były one oszczędne dla właścicieli, przyjazne dla użytkowników a jednoczesnie wnosiły wymierną wartość dla środowiska przyrodniczego.

Przynosimy Inwestorom wymierne korzyści finansowe i dbamy o działania wizerunkowe w zakresie środowiska.

 

Konsultacje Koncepcji i Projektów Zagospodarowania Terenów Zieleni

Doradzamy przy projektowaniu i wykonawstwie terenów zieleni na potrzeby projektow budowlanych, w szczególności tych objętych certyfikacją w systemach budownictwa zrównoważonego.

Doradzamy jak projektować, realizowac i eksploatowac tereny zieleni przy inwestycjach budowlanych, aby były one oszczędne dla właścicieli, przyjazne dla użytkowników a jednoczesnie wnosiły wymierną wartość dla środowiska przyrodniczego.

Konsultujemy merytorycznie projekty zieleni i koncepcje zagospodarowania terenów zieleni dla inwestorów i architektów krajobrazu. Konsultacje ogrodnicze projektów mogą dotyczyć: zagospodarowania publicznych terenów zieleni, prywatnych parków i ogrodów, oranżerii i zieleni we wnętrzach, zieleni na sztucznych podłożach (zielone dachy, zielone ściany). Weryfikujemy poprawność założeń w zakresie doboru gatunkowego roślin, sposobu pielęgnacji i zbiegów agrotechnicznych i sposobów pielęgnowania obiektów ogrodowych. Proponujemy modyfikacje konwencjonalnych metod zakładania i prowadzenia terenów zieleni na systemy proekologiczne, wpływające na poprawę wartości ekologicznej terenu, zgodne z wymogami budownictwa ekologicznego. Weryfikujemy projekty, koncepcje, wyceny branżowe pod kątem prawidłowości i ekonomiki na każdym etapie inwestycji.

 

Doradztwo ogrodnicze

Oferujemy profesjonalne usługi doradcze w zakresie:

 • przygotowania terenu, uprawy gleby lub modyfikacji podłoża przed sadzeniem roślin
 • doboru roślin według wymagań siedliskowych
 • kompleksowej pielęgnacji, nawożenia i ochrony roślin
 • prowadzenia ogrodów i terenów zieleni metodami ekologicznymi
 • terminów i ilości stosowania biologicznych preparatów do zwalczania szkodników roślin
 • sposobów nawożenia organicznego - optymalne terminy stosowania nawozów, nawożenia gleby i dokarmiania roślin
 • bezglebowych metod uprawy roślin we wnętrzach w systemach hydroponicznych
 • "zielone dachy" i "zielone ściany" na sztucznych podłożach

Z powodu stosowania błędnej strategii pielęgnacji następuje degradacja gleby w ogrodzie, obniża się odporność roślin na choroby i szkodniki, w konsekwencji zmniejsza się wartość dekoracyjna roślin i całego założenia ogrodowego. Wykorzystując wieloletnie obserwacje różnych nowatorskich niekiedy sposobów cięcia roślin i zwalczania organizmów chorobotwórczych oraz wpływ zmian klimatycznych opracowaliśmy autorski program pielęgnacji szczególnie starych ogrodów. W myśl zasadzie: "im więcej lat pielęgnujemy ogród tym bardziej zyskuje on na zdrowiu i pięknieje, staje się bardziej odporny na niekorzystne czynniki środowiska i oporny patogenom".

 

Inwentaryzacje zieleni

Wykonujemy inwentaryzacje zieleni z waloryzacją i gospodarką drzewostanem zarówno na terenach prywatnych na potrzeby planowanych inwestycji jak i na terenach zieleni publicznej. Koordynujemy procesy inwestycyjne w zakresie terenów zieleni, w szczególności dążymy do optymalizacji obciążeń finansowych inwestora. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam wykonywać powierzone zadania kompleksowo i skutecznie. Począwszy od prac w terenie, sporządzenia dokumentacji oraz doradztwo w zakresie procedur administracyjnych dotyczących terenów zieleni.

 • inwentaryzacje zieleni na potrzeby procesów inwestycyjnych
 • waloryzacje i oceny przyrodnicze
 • wyceny wartości zieleni

 

Szkolenia ogrodnicze

Korzystając z własnego wieloletniego doświadczenia oraz przy współudziale wysoko wykwalifikowanych fachowców praktyków i naukowców oferujemy organizowanie szkoleń tematycznych dostosowanych do potrzeb i poziomu wiedzy słuchaczy.

kursy dokształcające teoretyczno-praktyczne z zakresu pielęgnacji ogrodów (dla architektów krajobrazu i pracowników firm ogrodniczych) proponowany zakres kursu:

 • uprawa gleby
 • nawożenie
 • nawadnianie
 • integrowana ochrona roślin
 • cięcie roślin
 • pielęgnacja trawników

kursy szkoleniowe z zakresu nowych metod uprawy i pielęgnacji roślin ozdobnych we wnętrzach (dla pracowników firm ogrodniczych i firm sprzątających) proponowany zakres kursu:

 • podłoża
 • podlewanie
 • nawozy i nawożenie
 • zwalczanie chorób i szkodników
 • dobór roślin
 • doświetlanie

 

Klienci

Naszymi Klientami są inwestorzy korporacyjni, inwestorzy prywatni, właściciele rezydencji, wykonawcy inwestycji, deweloperzy, hotelarze, spółdzielnie oraz instytucje publiczne i przedsiębiorstwa. Do naszych klientów należą między innymi:

WHITESTAR Real Estate Kulczyk Silverstein Properties Ghelamco CEETRUS Polnord GTC IVG AIG Lincoln Warimpex Garvest BUDIZOL ECHO Investment TDJ Estate CA IMMO CROMWELL Grontmij Tebodin Colliers Cushman & Wakefield SWECO Hines Bureau Veritas Hill International ATRIUM JW Construction Immochan Dozbud Budner Swede Center Sabe Investment ERBUD KIG Orbis Accor Cemex Zepter DHL Reuters Polska Soudal Grupa INCO Wojsko Polskie PLL LOT TVP miasto Warszawa miasto Puławy Rosevia Resort IKEA Auchan UPS Polska UPS Polska

... i inni: Autostrada Eksploatacja S.A., AG Complex, ArtPlants, ARECA, AMC - Andrzej M. Chołdzyński, APIA XXI IAK, Animatronics.pl, Agramunt, Diamond Business Park Piaseczno, Diamond Business Park Gliwice, Diamond Business Park Ursus, Diamond Business Park Lubicz, Diamond Business Park Gdańsk, Basques Investments, Krucza Inwestycje, EURO INVEST, Chmielna Inwestycje, Galeria Słoneczna, Radom Office Park, The Park Warsaw, Riverside Park, Pleneria, COTY Polska, Col-Garden, Dartpol, DIPSERVICE, East-West Development, Fun Park, Green Serwis, Inner Garden, MAGAR, MAGO S.A., PRO Flower, SKOK, DUET sp.j., Dwór Polski Pęcice, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ursynów", Expolco Holding S.A., Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dębina", Georg Fisher, Spółdzielnia Mieszkaniowa "SAM-81", Spółdzielnia Mieszkaniowa "RUDA", G24 Group, Spółdzielnia "Kabacki Zakątek", Hadart, Symbio Polska, Hotel "Król Kazimierz", Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Hotel "Felix", TABAK, Hotel "Holiday Inn", Tomaszewski Sp. z o.o., Hotel "Jan III Sobieski", Hotel "Młyn" Wocławek, Novotel Warszawa", Werbena ART, Sofitel VICTORIA, Wydawnictwo "Kwieciński", Iberia Motor Company, Wydawnictwo "MURATOR", Wydawnictwo Axel Springer Polska, Wydawnictwo Prószyński i S-ka S.A., Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, KOLMEN, Stegny Business Center, Garte, P22, GO4IT, Studio Arch+, Zarząd Inwestycji Miejskich Puławy, Magiczne Ogrody, Centrum Łacina, SUD Architekt, UPS Polska, MWM Architekci, Apollo Invest, IKEA Centres Polska, Auchan Polska Oddział Immochan, Outlet Center Retail Management, IREEF - Crown Square Warsaw, REEF Investment, TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft, CA Immo, RREEF Investment GmbH,

 

Kontakt

Agro Bio Ekspert

al. Jerozolimskie 99/86

02-001 Warszawa

 

tel. +48 601 801 986

tel: +48 601 385 634

 

NIP: 526-142-83-37

NIP EU: PL5261428337

REGON: 010333225

Nr konta: 28 1140 2004 0000 3402 7886 3411

 

 

Współpraca

 

Bio Ekspert Rol-Eko mTrading JW+A Plener


©  w3layouts